Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Ośrodek Sportu i Rekreacji Redzikowo Sp. z o.o.
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o. o.

 

Redzikowo, dnia 31.08.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Rada Nadzorcza Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o. Redzikowo 16B,
76-200 Słupsk, zwanej dalej „spółką",
na podstawie § 23 ust. 3 Umowy Spółki, w zw. z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego Spółki,

ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki Ośrodka Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o. o.''.

Z powołanym przez Radę Nadzorczą Spółki Prezesem Zarządu zostanie zawarta umowa na świadczenie usług w zakresie zarządzania (kontrakt menedżerski) na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem osobistego świadczenia usług.

 

I. Wymagania niezbędne obowiązkowe dla Kandydatów:

1. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać łącznie poniższe warunki:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

2) posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

3) posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

4) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

5) dysponować aktualnym zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;

6) wykazać w oświadczeniu brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno - skarbowych;

7) spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym należących do jednostek samorządu terytorialnego.

2. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko - senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;

3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę n a podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;

4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej;

5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki;

6) została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. Wymagania pożądane dla Kandydatów:

1) znajomość zasad funkcjonowania gminnych osób prawnych działających w formie spółek prawa handlowego;

2) znajomość specyfiki branży, w której funkcjonuje spółka;

3) znajomość procesu marketingu i sprzedaży usług,

4) wiedza z zakresu nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwem;

5) umiejętność organizacji pracy i kierowania zasobami ludzkimi;

6) prawo jazdy kat. B

 

III. Dokumenty wymagane przy zgłoszeniu udziału w konkursie

1. Do zgłoszenia udziału w konkursie Kandydaci zobowiązani są dołączyć:

1) sporządzoną przez Kandydata wizję rozwoju przedsiębiorstwa świadczącego usługi o charakterze sportowym i rekreacyjnym  mając na uwadze posiadane przez Spółkę zasoby infrastrukturalne, z uwzględnieniem zadań realizowanych na rzecz Gminy i innych gminnych jednostek organizacyjnych, oraz warunków, w których Spółka funkcjonuje - w tym w szczególności, ilość mieszkańców Gminy, odległość obiektów Spółki od aglomeracji miejskich i  nadmorskich miejscowości, itp.

2) CV zawierające dane do kontaktu, oraz list motywacyjny,

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania konkursowego oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia;

4) dokumenty potwierdzające posiadanie wykształcenia wyższego;

5) dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy;

6) dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy;

7) aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem zgłoszenia w konkursie.

8) oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 poz. 306 z późn. zm.), o ile Kandydat jest obowiązany do jego złożenia, stosownie do przepisów ustawy,

9) oświadczenia na drukach określonych w załącznikach nr 1) i 2),

10) pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie przez Kandydata wymagań określonych w ogłoszeniu,

11) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności, dorobek, kwalifikacje (np. referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty),

12) informację o adresie, na który należy zwrócić dokumenty po zakończeniu postępowania konkursowego w przypadku wyboru innego Kandydata.

2. Dokumenty i oświadczenia składane w ramach zgłoszenia Kandydata należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Kandydata za zgodność z oryginałem - umieszczając na każdej stronie dokumentu własnoręczny podpis pod klauzulą "poświadczam zgodność kopii dokumentu z oryginałem" oraz opatrzenie powyższego poświadczenia datą i nazwą miejscowości, w której poświadczenie nastąpiło. W przypadku złożenia potwierdzonej kopii dokumentów, Kandydat zobowiązany jest do przedstawienia oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

3. Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

4. Informacje niezbędne do przygotowania zgłoszenia udziału w konkursie udostępnia się Kandydatom na ich wniosek złożony w formie elektronicznej na adres e-mail: kadry@parkwodnyredzikowo.pl

 

IV. Informacje o etapach i terminach przewidzianych w postępowaniu:

1. Postępowanie konkursowe składa się z dwóch etapów:

1) Etap I - obejmuje:

- przyjmowanie zgłoszeń Kandydatów,

- otwarcie zgłoszeń i weryfikację złożonych przez Kandydatów dokumentów pod względem spełniania wymagań zawartych w ogłoszeniu oraz zachowania wskazanych terminów, ustalenie ilości Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu.

Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą choćby jednego Kandydata do dalszego postępowania, wystarcza do przeprowadzenia II etapu konkursu.

2) Etap II - obejmuje:

- prezentację przygotowanej przez Kandydata wizji rozwoju przedsiębiorstwa, o której mowa w części III. ust. 1 pkt 1) - w dowolnej formie, zawierającej wystąpienie Kandydata w czasie nieprzekraczającym 30 minut,

- rozmowę kwalifikacyjną.

2. Zgłoszenia udziału Kandydatów w konkursie, należy składać osobiście w siedzibie Spółki w Redzikowie, w pokoju nr 111 Dział kadr w godzinach od 07:30 do 14:30, lub listem poleconym na adres Spółki: Ośrodek Sportu i Rekreacji Gminy Słupsk Sp. z o.o. Redzikowo 16B, 76-200 Słupsk. - w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Do Rady Nadzorczej OSiR Gmina Słupsk - Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu - nie otwierać do dnia 13.09.2021 godz. 12:05.”

3. Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 13.09.2021 r. o godzinie 12:00 (decyduje data wpływu do siedziby Spółki).

4. Koperty zawierające zgłoszenia Kandydatów zostaną otwarte przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 13.09.2021 r., o godzinie 12.05 w siedzibie spółki, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Z otwarcia kopert zawierających zgłoszenia Kandydatów sporządzony zostanie protokół zawierający informacje na temat ilości zgłoszeń, w tym nie podlegających rozpatrzeniu.

6. Zgłoszenia, które wpłyną do siedziby Spółki po upływie terminu określonego do ich złożenia, nie podlegają rozpatrzeniu - koperta zawierająca zgłoszenie pozostaje zamknięta.

7. Rada Nadzorcza może wezwać Kandydata do uzupełnienia zgłoszenia, lub złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i oświadczeń w wyznaczonym terminie.

8. Kandydaci, których zgłoszenia wpłyną po terminie określonym w ust. 3, oraz Kandydaci, którzy zgłoszenia nie spełnią wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu, nie biorą udziału w dalszym postępowaniu konkursowym, a ich zgłoszenia nie podlegają rozpatrzeniu.

9. W terminie do 7 dni od daty otwarcia zgłoszeń Rada Nadzorcza ustali ilość Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu. Kandydaci biorący udział w dalszym postępowaniu, zostaną poinformowani - na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail - o wyznaczonym terminie spotkania, które odbędzie się w ramach II etapu konkursu.

10. Niezgłoszenie się Kandydata na wyznaczony termin spotkania, o którym mowa w ust. 9, oznacza rezygnację Kandydata z udziału w konkursie.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 września 2021 r.

12. Jeżeli wyłoniony w Konkursie kandydat nie wyrazi zgody na powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki lub zaistnieją inne przesłanki uniemożliwiające powołanie Kandydata do organu zarządzającego Spółki, Rada Nadzorcza może dokonać wyboru następnego, najwyżej ocenianego Kandydata albo powtórzyć postępowanie konkursowe.

13. Wynik konkursu nie powoduje powstania po stronie Kandydata roszczeń związanych z powołaniem do organów spółki, ani zawarciem umowy.

14. Od podjętych przez Radę Nadzorczą Spółki rozstrzygnięć, podejmowanych w ramach postępowania konkursowego, Kandydatom nie przysługują środki odwoławcze.

15. Z przebiegu postępowania konkursowego sporządzony zostanie protokół.

16. Rada Nadzorcza powiadomi Kandydatów biorących udział w II etapie konkursu o wyniku postępowania drogą elektroniczną, na wskazane w zgłoszeniu adresy e-mail.

17. Kandydaci niewybrani, oraz Kandydaci, których zgłoszenia wpłynęły po terminie, będą mogli odebrać złożone dokumenty w ciągu 30 dni od dnia publikacji wyników konkursu na stronie internetowej Spółki. W przypadku nieodebrania dokumentów w powyższym terminie, zostaną one wysłane na adres zwrotny podany przez Kandydata w zgłoszeniu.

18. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość odwołania, przerwania, zawieszenia i zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie, bez dokonania rozstrzygnięcia i bez podania przyczyny. O takiej sytuacji, Kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji w sprawie.

19. Koszty dojazdu, przygotowania dokumentów i oświadczeń wymaganych w zgłoszeniu, oraz inne koszty związane z udziałem Kandydata w konkursie, ponoszą Kandydaci we własnym zakresie.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Kornas 31-08-2021 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Kornas 31-08-2021
Ostatnia aktualizacja: Maciej Kornas 31-08-2021 12:57